Kanu Station Mirow

An der Clön 1

17252 Mirow

Telefon: 03 98 33 - 22 098

Fax: 03 98 33 - 20 345

Internet: www.kanustation.de

E-Mail: info@)kanustation.de